Książki Przychodów i Rozchodów

Książka przychodów i rozchodów służy do ewidencji zdarzeń gospodarczych. Ujmuje ona przychody i rozchody (koszty), które pozwalają podatnikom na ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu i wyliczenie wysokości zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy.

Przepisy prawa podatkowego przede wszystkim nakładają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, które nie przekroczyły określonego progu przychodów netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy.

W ramach naszych usług księgowych dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw oferujemy:

  • weryfikację pod względem rachunkowym dokumentów potwierdzających operacje gospodarcze oraz ich ewidencję
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do US